Privacystatement
Wanneer u gebruik maakt van onze website of diensten, worden er persoonsgegevens
verzameld. Wij vinden het belangrijk om u via deze weg uit te leggen welke gegevens we
verzamelen en waarom. Wij vinden het belangrijk dat bij First Degree Fitness gegevens op
een zorgvuldige en veilige manier worden verwerkt. Bij de verwerking houden we ons daarom
altijd aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze
privacystatement is van toepassing op de website en diensten van First Degree Fitness. Onder
First Degree Fitness is mede begrepen de onderstaande websites:

• Fluidrower-service.eu
• Ironmaster.nl
• Productfit.nl

Welke gegevens verwerkt First Degree Fitness van u
Wij verwerken persoonsgegevens van u wanneer u producten afneemt van ons, onze website
bezoekt of een account aanmaakt op onze website. Deze persoonsgegevens krijgen wij
rechtstreeks van u, doordat u zelf uw persoonsgegevens invult. Wij verwerken de volgende
persoonsgegevens:

Wanneer u onze website bezoekt
Onze websites maken gebruik van cookies en andere technieken. Cookies zijn kleine
informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat
waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken
cookies om onze website goed te laten werken, maar daarnaast ook om onze website te
verbeteren. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt
noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Voor alle andere soorten cookies hebben
wij uw toestemming nodig.

Wanneer u producten afneemt
Wanneer u bij ons een bestelling doet, hebben wij natuurlijk voor het afleveren van het product
uw NAW- en adresgegevens nodig. Ook vragen wij om uw e-mailadres en telefoonnummer
om u van deze levering op de hoogte te kunnen houden.
Persoonsgegevens die wij opvragen wanneer u een bestelling doet:

• Voornaam, achternaam
• Adres, postcode, plaats, land
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Betaalgegevens

Wanneer u een account aanmaakt
Indien u online uw aankopen doet, kunt u ook een account aanmaken en hiermee inloggen,
zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te voeren bij een volgende aankoop.
Persoonsgegevens die wij hierbij verwerken:

• Username
• Wachtwoord
• Voornaam, achternaam
• Adres, postcode, plaats, land
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Betaalgegevens

Andere gevallen
Het kan voorkomen dat wij uw gegevens van anderen ontvangen. Dit zijn meestal degenen
waar u oorspronkelijk uw bestelling heeft gedaan. Wij ontvangen uw gegevens alleen, zodat
wij de bestelde producten rechtstreeks naar u kunnen versturen. In deze gevallen zijn wij nooit
aan te merken als een verwerker, doordat wij zelf het doel en de middelen bepalen voor het
afhandelen van de bestelling.

Persoonsgegevens die wij hierbij verwerken:

• Naam
• Adresgegevens

Ontvangers van de persoonsgegevens
Voor het aanbieden van onze diensten kunnen wij gebruik maken van derden. Uw gegevens
delen we waar nodig met externe dienstverleners. Zo heeft de transportservice bijvoorbeeld
uw naam en adres nodig om de producten bij u af te kunnen leveren. Deze externe
dienstverleners mogen uw gegevens alleen gebruiken om de desbetreffende diensten uit te
voeren. Ze mogen uw gegevens dus niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.
First Degree Fitness neemt passende maatregelen om er zorg voor te dragen dat uw gegevens
in lijn met onze privacystatement worden verwerkt en overeenstemmen met de in deze
privacystatement voorkomende doeleinden en gronden wanneer zij gebruik maakt van derde
partijen. Deze derde partijen treffen passende maatregelen om te garanderen dat uw
gegevens veilig en vertrouwelijk worden behandeld.
Buiten de hierboven genoemde omstandigheden verstrekken wij uw gegevens alleen aan
derden indien de wet dat ons verplicht.

Grondslag van de verwerking
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten is de verstrekking van persoonsgegevens aan
First Degree Fitness noodzakelijk voor de uitvoering van de koopovereenkomst waarbij u partij
bent of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer er geen sprake is van
voorgenoemde gevallen, dan verwerken wij slechts persoonsgegevens op grond van ons
gerechtvaardigd belang of indien wij daarvoor toestemming hebben gekregen van u.

Doeleinden van de verwerking
First Degree Fitness verwerkt geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de
doeleinden die in deze privacystatement worden beschreven, tenzij First Degree Fitness van
tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen.
Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren
De gegevens over uw aankoop bewaren wij om eventuele vragen over garantie, andere vragen
of klachten over het product te kunnen beantwoorden. Persoonsgegevens die u ons verstrekt
zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens
zijn verstrekt of zolang de wet voorschrijft.

Wijzigingen van deze privacystatement
First Degree Fitness behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacystatement zonder u daarover te berichten.

Uw rechten
First Degree Fitness biedt aan iedereen die persoonsgegevens aan First Degree Fitness heeft
verstrekt de mogelijkheid om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te veranderen, te
verwijderen of te beperken. Indien u dit wenst kunnen wij uw persoonsgegevens ook
overdragen. Wanneer u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw
persoonsgegevens, heeft u het recht om de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken.

Bezwaar en klachtrecht
Naast bovenstaande rechten heeft u als betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Als u meent dat uw rechten zijn geschonden,
heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Heeft u een
klacht of bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt
contact met ons opnemen via service@fluidrower.eu.
Voor vragen over deze privacystatement en voor overige vragen kunt u contact met ons
opnemen via onderstaande contactgegevens.

Adresgegevens (magazijn / factuur):

Tunturi New Fitness

Purmerweg 1

1311 XE Almere

 

CART

X